Електронна реєстрація
Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Останні коментарі

   

   

  Схвалено                                                            педагогічною радою №4

  ДНЗ №11 “Пізнайко”

  25.02.2021

  Затверджую

  Завідувач ДНЗ №11 “Пізнайко”

  Стасюк І.Д.

   

   

   

  Положення

  про дотримання академічної доброчесності працівниками

  дошкільного навчального закладу   № 11 «Пізнайко»

  І. Загальні положення

  1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) є внутрішнім  нормативним  актом, який закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними, іншими працівниками дошкільного навчального закладу  № 11 (далі – ДНЗ № 11).
  2. Дане Положення розроблене на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу діяльність», «Про наукову, науково-технічну діяльність», «Про запобігання корупції», Колективного договору, Статуту, актів чинного законодавства України.
  3. Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності ДНЗ № 11, підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, іншими учасниками освітнього процесу, запобігання порушення академічної доброчесності.
  4. Педагогічні працівники ДНЗ № 11, інші учасники освітнього процесу, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ДНЗ № 11, повинні виконувати норми даного Положення.

  ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

  1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, виховання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
  2. Принципами щодо академічної доброчесності є: демократизм; законність; верховенство права;соціальна справедливість; пріоритет прав і свобод людини і громадянина; рівноправність, гарантування прав і свободи; професіоналізм та компетентність; партнерство і взаємодопомога, та взаємна довіра; відкритість та прозорість; відповідальність за порушення академічної доброчесності.
  3. ДНЗ № 11 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.
  4. Дотримання академічної доброчесності працівниками ДНЗ № 11 передбачає:

  дотримання норм Конституції України;

  дотримання норм чинного законодавства в сфері освіти;

  дотримання загальноприйнятих етичних норм;

  дотримання норм законодавства про авторське право;

  повагу до осіб – учасників освітнього процесу;

  об’єктивне та неупереджене відношення до працівників ДНЗ № 11, учасників освітнього процесу;

  якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;

  впровадження в свою діяльність інноваційних методів діяльності;

  підвищення своєї кваліфікації;

  правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання довідок, доповідей, методичних матеріалів, творчих робіт, розпорядчих документів тощо;

  нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

  надання достовірної інформації;

  уникнення приватного інтересу та конфлікту інтересів;

  відповідальності за порушення академічної доброчесності;

  повідомлення керівництва управління освіти, комунальних установ у разі отримання для виконання рішень та доручень, які є незаконними або такими, що ставлять загрозу охоронюваним законам, правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, учасникам освітнього процесу, державним або суспільним інтересам.

  1. Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (батьками, вихованцями) передбачає:

  дотримання загальноприйнятих етичних норм;

  особисте виконання покладених функцій і завдань;

  поважне ставлення до честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються;

  використання лише перевірених та достовірних джерел інформації;

  не фальсифікування або нефабрикування інформації з метою використання для власних цілей;

  не допустимо отримання будь-яких переваг під час вирішення робочих питань, пов’язаних з організацією освітніх послуг, окрім переваг передбачених законодавством;

  несення відповідальності за порушення академічної доброчесності.

  ІІІ. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

  1. За порушення норм цього Положення працівники ДНЗ № 11 притягуються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства України.
  2. Порушенням академічної доброчесності вважається:

  академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

  самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

  фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

  фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

  списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема, під час оцінювання результатів навчання;

  обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є,зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

  хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

  необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

  1. За порушення правил академічної доброчесності працівники ДНЗ № 11 притягуються до таких форм відповідальності:

  моральна;

  дисциплінарна;

  адміністративна та кримінальна;

  відмова у присвоєнні чергової категорії (підтвердження раніше отриманої категорії);

  інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

  За порушення норм цього Положення може передбачатись накладання санкцій, в т.ч. звільнення (пониження) з посади (на посаді) за поданням Комісії з питань етики та академічної доброчесності.

  Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчинності визначають спеціальні закони та внутрішнє Положення закладу.

   

  Порушення академічної доброчесності Субєкти
  порушення
  Обставини та умови порушення
  академічної доброчесності
  Наслідки  і форма відповідальності Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення
  виду відповідальності
  Необєктивне оцінювання результатів навчання здобувачів Педагогічні працівники Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

  (  моніторинги)

  Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти  систематичних порушень враховуються  при встановленні кваліфікаційних категорій, присвоєнні педагогічних  звань Адміністрація закладу, атестаційні  комісії усіх рівнів
  Обман:

   

   

   

   

  Фальсифікація

   

   

   

  Фабрикація

   

   

  Плагіат

   

  Педагогічні працівники як автори Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

  -методичні рекомендації;

  -навчальний посібник;

  -навчально-методичний посібник;

  -наочний посібник;

  -практичний посібник;

  -навчальний наочний посібник;

  -збірка;

  -методична збірка;

  -стаття;

  -методична розробка

  У випадку встановлення порушень такого порядку:

  А) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність

  є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

  Б) в разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності

  позбавлення педагогічного працівника І,ІІ кваліфікаційної категорії.

  Педагогічна та методичні  ради

  закладу,  атестаційна комісія закладу

  Списування  педагоги  тестування   Повторне письмове проходження    тестуванняння.

  або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми

   

   Вихователь-методист

   

  ІV. Організація роботи Комісії з питань етики та академічної доброчесності

  1. З метою нагляду за виконанням норм цього Положення ДНЗ № 11 створюється Комісія з питань етики та академічної доброчесності (далі-комісія).
  2. Комісія наділяється правом формувати та розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції керівнику ДНЗ № 11 щодо накладання відповідних санкцій.
  3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, чинними законодавчими актами України, Положеннями, Статутом, іншими нормативними документами.
  4. Склад Комісії затверджується наказом керівника ДНЗ № 11 за поданням кандидатур педрадою ДНЗ № 11. Строк повноважень комісії 3 роки.
  5. До складу Комісії обов’язково входять: директор, вихователь-методист, голова або член профспілкової організації ДНЗ № 11.
  6. Будь-який працівник може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.
  7. Комісія із свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи, рішення тощо. За відсутності Голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідань, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданнях тощо здійснює секретар.
  8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання, віднесених до її повноважень, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.
  9. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови (Головуючого) є вирішальним.
  10. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.
  11. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою та загальними зборами трудового колективу та громадськості.
  12. Будь-який працівник ДНЗ № 11, представники освітнього процесу, яким стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутись до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.
  13. На засідання Комісії запрошується заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.
  14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються керівнику ДНЗ № 11 для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.
  15. Повноваження Комісії:
  • одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
  • залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
  • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики працівників закладу дошкільної освіти;
  • готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в діяльність закладу дошкільної освіти;
  • надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;
  • інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та локальних нормативних актів.
  1. Попередження щодо недотримання академічної доброчесності
  2. Для попередження щодо недотримання норм та правил академічної доброчесності в ДНЗ № 11 використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

  ознайомлення працівників ДНЗ № 11 з цим Положенням;

  інформування працівників ДНЗ № 11 щодо необхідності дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;

  розповсюдження методичних матеріалів;

  оприлюднення даного Положення на офіційному сайті ДНЗ № 11;

  посилення контролю щодо правильного оформлення посилань на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, відомостей тощо під час підготовки (написання) творчих робіт, довідок, звітів, доповідей, розпорядчих документів;

  експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою спеціалізованих програм у разі її встановлення) щодо ознак академічного плагіату в творчих роботах, що подаються на конкурси (атестаційні комісії) вищого рівня.

  1. З метою впровадження академічної доброчесності при Комісії (в т.ч. із членів Комісії) може бути створена Робоча  група з питань  етики    та       академічної доброчесності (або визначена відповідальна особа), організації і контролю за додержанням принципів академічної доброчесності. Вона готує методичні матеріали, правила, пам’ятки тощо для забезпечення виконання усіх норм Закону України «Про освіту» щодо дотримання норм академічної доброчесності. Доцільність створення Робочої групи (або визначення відповідальної особи) розглядається на засіданні Комісії та приймається її рішенням.

  VІ. Заключні положення 

  1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ДНЗ № 11 та вводиться в дію наказом керівника ДНЗ № 11.
  2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ДНЗ № 11 та вводяться в дію наказом керівника ДНЗ № 11

                                                                                                                                                                                                                                    

   

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  Solve : *
  44 ⁄ 22 =