Електронна реєстрація

Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Останні коментарі

  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

   

  Схвалено                                                     Затверджую:

  педагогічною радою                                  Завідувач ДНЗ №11 «Пізнайко»

  ДНЗ№11 «Пізнайко»                                 Стасюк І.Д.

  протокол №4

  від 25.02.2021

   

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про внутрішню систему забезпечення якості освіти

  дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  №11 «Пізнайко»

   

  І.Загальні положення

  1.1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти дошкільного навчального закладу(ясла-садок)  № 11 «Пізнайко» (далі ДНЗ № 11) розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту» та регламентує систему забезпечення  якості освітньої діяльності та якості дошкільної освіти  в ДНЗ №11.

  1.2.Педагогічна рада як колегіальний орган управління ДНЗ № 11  формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту»).

  1.3.Положення поширюється на всіх працівників ДНЗ № 11, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів, зокрема на працівників, які працюють за сумісництвом.

  1.4.Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

  1.5.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) забезпечує  завідувач  ДНЗ № 11 в межах наданих йому повноважень.

  1.6.Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить завідувач ДНЗ № 11  за згодою педагогічної ради.

  1.7.Критерії ефективності ВСЗЯО:

  всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

  якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

  оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;

  дієва система управління ДНЗ.

  1.8.Компоненти ВСЗЯО:

  стратегія (політика);

  організаційно-функціональна структура;

  процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

  критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

  критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

  умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);

  системи та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;

  система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

  ІІ. Стратегія (політика)внутрішньої системи забезпечення якості освіти ДНЗ №11

  2.1.Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі-Політика) визначає мету й завдання її провадження та принципи, на яких вона будується.

  2.2.Мета Політики ВСЗЯО:

  гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

  формування довіри суспільства до дошкільного навчального закладу.

  2.3.Завдання Політики ВСЗЯО:

  -створити освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

  -забезпечувати умови постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

  -актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивної освіти;

  -отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток закладу дошкільної освіти;

  -сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

  -забезпечувати інформаційну відкритість діяльності дошкільного навчального закладу;

  -запобігати проявам дискримінації, булінгу;

  -знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впровадження їх у дію.

  2.4.Принципи Політики ВСЗЯО:

  -дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність закладу – дитина;

  -автономність. Самостійність у визначення стратегій і напрямів розвитку закладу, виборі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим документам, Базовому компоненту  дошкільної освіти;

  -системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладом дошкільної освіти;

  -цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічних розвиток, виховання соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,  має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

  -вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

  -партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу,побудована на довірі та повазі зацікавленості до суб’єктів освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

  – відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

  – гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

  – інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці закладу ідеї, технології, методики, пов’язані забезпеченням якості дошкільної освіти.

  ІІІ. Організаційно-функціональна  структура внутрішньої системи

  забезпечення якості освіти ДНЗ № 11

   3.1.Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО ДНЗ №11 – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу,  педагогічна рада).

  3.1.1.Адміністрація закладу дошкільної освіти:

  – формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО ДНЗ № 11  і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, завідувач  затверджує і контролює їх виконання;

  – готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО  ДНЗ № 11, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

  – організовує проведення у ДНЗ № 11 контрольно-оцінних процедур;

  – забезпечує умови для підготовки педагогів ДНЗ № 11, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

  – організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробка (аналіз), зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;

  – формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

  – ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

  3.1.2.Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

  – розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти;

  – беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти;

  – формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні дошкільного закладу.

             Педагогічна рада:

  –         діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

  –         розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності ДНЗ № 11

  –         ухвалює рішення щодо питань функціонування ДНЗ № 11, оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій, підвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

   

  ІV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості

  освіти та освітньої діяльності

  4.1.Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

  – удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів освіти;

  – посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

  – формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

  – розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

  – максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі  планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу до досягнення відповідної якості освіти.

  4.2.Процедура Контролю у ДНЗ№ 11 визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендацій.

  Процедура моніторингу будується відповідно до визначених у ДНЗ № 11 напрямів.

  4.3.Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.

  4.4. Моніторинг є методом та формою Контролю

  4.5. Процедура Моніторингу є методом та формою Контролю.

  4.6.Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

  – аналітичної  доповіді на засіданні педагогічної ради;

  – звіту керівника на загальних зборах колективу ДНЗ № 11;

  – проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку ДНЗ № 11 – у Програмі розвитку.

  – аналізу підсумків діяльності ДНЗ № 11 за навчальний рік та літній період – щорічне самооцінювання – у Плані роботи ДНЗ № 11 на навчальний рік та літній період.

  4.7.Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку ДНЗ № 11  здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, пропонованих Держаною службою якості освіти України. Проблемний аналіз комплексного самооцінювання є основою для розроблення Програми розвитку закладу (здійснюється один раз на три-п’ять років)

  4.8.Щорічне самооцінювання підсумків діяльності ДНЗ № 11 за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи ДНЗ № 11  на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення.

  4.9.План роботи ДНЗ № 11 на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

  4.10.Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

  4.10.1.Документи:

  – Програма розвитку ДНЗ № 11  на п’ять років;

  – План роботи ДНЗ № 11 на навчальний рік та літній період;

  – План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

  – Протоколи педагогічних рад, загальних зборів колективу тощо;

  – Накази керівника.

  4.10.2.Матеріали:

  – проблемний (комплексний ) аналіз;

  – аналіз підсумків діяльності ДНЗ № 11 на навчальний рік та літній період;

  – циклограма внутрішнього контролю ДНЗ №11 на навчальний рік;

  – методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

   

   

  1. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів

  дошкільної освіти

  5.1.Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентності вихованців відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти:  здоров’язбережувальна, особистісно-оцінна, родинно-побутова, соціально-комунікативна, природничо-екологічна,  предметно-практична, художньо-продуктивна, ігрова, сенсорно-пізнавальна, математична, мовленнєва.

  5.2.Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної  освіти містяться  в Освітній програмі , за якою організовано освітній процес у ДНЗ № 11 (ст.23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

  5.3.Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається  в групах і теках відповідно до вікової категорії здобувачів освіти.

  5.4.Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

   на початку навчального року (жовтень) – проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей і коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які можуть успішно освоювати освітню програму, але потребують індивідуальної роботи;

   у кінці навчального року (квітень-травень)  – з метою порівняного аналізу результатів на початок і кінець року.

  Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи іншої дитини.

   5.5.Інформація, отримана  в процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

  5.6.Моніторинг проводять вихователі, «вузькі» фахівці: музичні керівники,  інструктор з фізичного виховання, вчителі-логопеди. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює медичний персонал закладу дошкільної освіти.

  5.7.Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії розвитку і оцінюють єдину картину в кожній віковій групі загалом. Роблять висновки і своєчасні коригувальні дії.

  Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати організованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого  аналізу є оновою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік.

  5.8.Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за освітніми лініями; формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на новий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу в групах.

  5.9.Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться в склад підсумкового аналізу діяльності ДНЗ № 11 за навчальний рік, обговорюється на засіданні педагогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

  5.10.Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів у формі психолого-педагогічного консиліуму фіксується у Плані роботи ДНЗ № 11. 

  VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів

  дошкільної освіти

  6.1.Оцінювання професійної діяльності педагогів відбувається під час атестаційного та міжатестаційного періоду.

  6.2.Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду:

  6.2.1.Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів  діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивного аналізу освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег.

  6.2.2. Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації.

  6.2.3. Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності, виходячи з :

  – динаміки розвитку базових (інтегральних) якостей дітей;

  – емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності;

  – раціональної організації предметно-просторового розвивального середовища, створення соціальної ситуації розвитку;

  – варіативних форм взаємодії з дітьми;

  – рівня та форми залучення батьків в освітній процес.

  6.2.4. Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компетентності педагога – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається у методичному кабінеті.

   6.3.Оцінювання професійної діяльності педагогів в міжатестаційний період.

  6.3.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів у між атестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

  6.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематичного контролю розробляється з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення. Матеріали зберігаються у методичному кабінеті.

  6.3.3. Під час  підсумкового контролю за результатами діяльності закладу за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу зробити індивідуальний проектний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

  6.3.4. Методика формування індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу здійснюється відповідно до методичних рекомендацій,  за потребою затверджує педагогічна рада.

  6.3.5. Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали індивідуальних проектних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

  6.4.Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційних період є підсумки атестації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Результатом  оцінювання у міжатестаційний період є побудова індивідуального проєктного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична допомога.

  6.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників:

  План роботи ДНЗ № 11 на навчальний рік та літній період;

  Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

  Протоколи засідання педагогічної ради, атестаційної комісії;

  Накази керівника.

  VІІ. Умови якісної організації освітнього процесу

  7.1.Матеріально-технічні умови.

                7.1.1. Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання, території.

                 7.1.1.1. Територія  та приміщення чисті та охайні. Обладнання території та приміщень справне.

                7.1.1.2 Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторонніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

               7.1.1.3. На території закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку.

              7.1.1.4. Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній  та час.

              7.1.1.5. Систематично(щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

               7.1.1.6. У закладі забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього процесу: туалетні кімнати, групові осередки, маршові сходи, облаштовані з врахуванням  індивідуальних освітніх потреб.

               7.1.1.7. Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від решти групових приміщень.

                7.1.1.8. Групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

                7.1.1.9. Майданчики обладнані тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості груп та віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та запитам дітей з особливими освітніми потребами.

                 7.1.1.10. У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає санітарним нормам.

                7.1.1.11. Приміщення прибрані, утримуються у порядку й чистоті. Здійснюється щоденне вологе прибирання та провітрювання усіх приміщень. Меблі, обладнання, опалювальні прилади, підвіконня, стіни, ручки дверей тощо щоденно протираються. Столи в ігрових групових приміщеннях, після кожного прийому їжі миються. Облаштовані туалети,   утримуються в належному стані.

                7.1.1.12. У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освітнього процесу.

                  7.1.2.Оснащеність групових приміщень, кабінетів сучасним обладнанням, меблями та засобами навчання.

                 7.1.3. Дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки  в умовах надзвичайних ситуацій.

                  7.1.4. Використання джерел фінансування на утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу.

  7.2.Навчально-методичні умови

            7.2.1. Освітній простір групових приміщень та інших основних приміщень забезпечує реалізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами концепцій.

          7.2.2. Компоненти предметно-просторового розвивального середовища в групах відповідають освітній програмі та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним вимогам (трансформованість, полі функціональність, варіативність, доступність, безпека)

          7.2.3. Добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам. Для занять з використанням комп’ютерів та технічних засобів навчання створено відповідні умови.

         7.2.4. Забезпечення умов для інклюзивного навчання здобувачів.

         7.2.5. Врахування національно-культурних, кліматичних умов, в яких здійснюється освітній процес.

         7.3. Психолого-педагогічні умови.

         7.3.1. Забезпечення емоційного благополуччя  через безпосереднє спілкування з кожною дитиною; шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттів і потреб; формування і підтримка її позитивної  самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях.

          7.3.2. Використання в освітній діяльності  форм і методів роботи  з дітьми , що відповідають їхнім віковим  та індивідуальним особливостям (неприпустимо як штучне прискорення , так і штучне уповільнення розвитку дітей).

          7.3.3. Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтовано на інтереси і можливості кожної дитини.

          7.3.4. Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, зокрема, які належать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а також мають різні  (зокрема обмежені) можливості здоров’я; розвиток у дітей комунікативних здібностей, що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками, розвиток вміння працювати в групі однолітків в різних видах діяльності.

           7.3.5.Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для  вільного вибору  специфічних видів діяльності, учасників спільної діяльності та спілкування для прийняття дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через індивідуальну допомогу дітям у різних видах діяльності.

          7.3.6. Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання боулінгу, іншому насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства.

          7.3.7. Партнерська взаємодія з батьками. Підтримка батьків (законних представників у вихованні та розвитку дітей, охороні і зміцненні  їхнього здоров’я, залучення сімей безпосередньо в освітню діяльність.

           7.4. Медико-соціальні умови.

          7.4.1. Створення умов для фізичного розвитку і зміцнення здоров’я дітей.

         7.4.1.1. Функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнанням для проведення профілактичних оглядів.

         7.4.1.2.  Медичне обслуговування дітей здійснюється медичними працівниками (медичною сестрою старшою) відповідно до їх функціональних обов’язків, у разі потреби надається домедична допомога.

          7.4.1.3. Організація заходів протиепідемічного режиму.

         7.4.1.5. Планування і проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організаційних формах.

        7.4.1.6. Наявність фізкультутурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухових якостей здобувачів освіти.

         7.4.1.7. Планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання (2 рази на навчальний рік).

        7.4.1.8. Проведення контролю за станом здоров’я дітей, за санітарно-гігієнічним режимом у закладі дошкільної освіти.

        7.4.1.9. Надання рекомендацій з режиму адаптації дітей у закладі дошкільної освіти, визначення функціональної готовності дітей до навчання в школі тощо.

          7.4.2. Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

          7.4.2.1. Забезпечення різного корисного та збалансованого харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти.

          7.4.2.2. Виконання натуральних норм харчування .

          7.4.2.3. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо харчування здобувачів дошкільної освіти.

        7.4.2.4. Сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок  здобувачів освіти  у процесі організації харчування.

         7.4.2.5. Здійснення контролю за організацією харчування та дотриманням питного режиму.

  VІІІ. Системи та процеси управління закладом дошкільної освіти

         8.1. Визначеність системи планування та організації діяльності закладу дошкільної освіти.

         8.1.1. Сформована стратегія – Програма розвитку ДНЗ № 11  відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, є структурованою за напрямами діяльності, чіткою й вимірювальною, в якій відстежується перспективність та спрямованість підвищення якості освітньої діяльності.

  Про результати реалізації Програми розвитку звітує керівник на засіданні педагогічної ради, загальних зборах колективу ДНЗ № 11  Проєкт нової Програми розвитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювання, проєкт обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

         8.1.2. Сформована тактика діяльності – План роботи ДНЗ № 11  на навчальний рік  та літній період:

  – ураховані визначені у Програмі розвитку перспективні заходи;

  – побудована на засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного само оцінювання) закладу дошкільної освіти за минулий період;

  –  структура та зміст висвітлює систему  роботи усіх структур закладу на вирішення річних завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку;

  – до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти.

  Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник..

          8.1.3. Визначена система планування освітнього процесу усіх педагогів закладу дошкільної освіти. Види, форма та особливості змістових компонентів планів педагогів сформовані у методичних рекомендаціях чи у положенні про планування освітнього процесу, схвалених педагогічною радою.

          8.2. Ефективність кадрової політики:

  укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів, рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації), динаміка зростання категорійності;

  створення умов для постійного підвищення кваліфікації впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес;

   – обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

  –   відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

  –  цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

  –  координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень делегування окремих функцій управління;

  –  формування та розвиток корпоративної культури.

          8.3.Організація єдиного інформаційного простору (розвиток інформаційних систем)

         8.3.1.Сформованість системи інформаційного забезпечення управління закладом дошкільної освіти відповідно до визначених умов у розділі VІІ (технологічні картки для збору , аналізу інформації та прийняття управлінського рішення).

         8.3.2. Наявність технологічного обладнання , сайту, програмного забезпечення.

        8.3.3. Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст інформації про діяльність  є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповнюється і вчасно оновлюється.

        4.Діяльність органів громадського самоврядування.

        8.4.1. Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори колективу закладу дошкільної освіти.

       8.4.2. Діє орган самоврядування працівників закладу.

       8.4.3. Діє орган батьківського самоврядування.

       8.4.4. Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво. 

  1. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

       9.1. Педагогічні працівники дотримуються вимог академічної доброчесності:

  – Посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;

  – Виконують норми законодавства про авторське право й суміжні права;

  – Надають достовірну інформацію про:

  методики й результати досліджень,

  джерела використаної інформації,

  власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

  визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;

  об’єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти

       9.2. Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності.

  Обман – неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу –

  -академічний плагіат – представлення результатів наукової діяльності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів безе зазначення авторства.

  -самоплагіат – представлення своїх уже опублікованих наукових результатів як нових;

  -фабрикація- вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі;

  -фальсифікація – зміна чи модифікація інформації, що стосується освітнього процесу;

  -списування – використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації крім дозволених;

  -хабарництво – надання або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ чи пропозиція щодо цього, щоб отримати переваги в освітньому процесі;

  -необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання.

       9.3. Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності, яка встановлена Законом України «Про освіту»:

  -позбавлення наукового (освітньо-творчого) ступеня чи вченого звання, педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

  -отримують відмову у присвоєнні ступенів, звань та категорій;

  -втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.